StudentenNest, Stiftingtal, Graz

StudentenNest Luftbild, Stiftingtal, Graz, Hubmer³ – Visualisierungen ©2016

StudentenNest Hof, Stiftingtal

StudentenNest Hof, Stiftingtal, Graz, Hubmer³ – Visualisierungen ©2016

StudentenNest Socialroom, Stiftingtal, Graz

StudentenNest Socialroom, Stiftingtal, Graz, Hubmer³ – Visualisierungen ©2016

StudentenNest Fitnessroom, Stiftingtal, Graz

StudentenNest Fitnessroom, Stiftingtal, Graz, Hubmer³ – Visualisierungen ©2016